ADMINISTRATION

BERNARDY Chantal

BERNARDY Chantal

Secrétariat de direction

Tél : 80 87 91 404

Fax: 80 25 08

chantal.bernardy@ehtl.lu

PÜTZ Evelyne

PÜTZ Evelyne

Secrétariat des élèves

Tél : 80 87 91 402

Fax: 80 25 08

evelyne.putz@ehtl.lu

SPLICKS Anouck

SPLICKS Anouck

Comptabilité

Tél : 80 87 91 403

Fax: 80 25 08

anouck.splicks@ehtl.lu

SCHMIT Viviane

SCHMIT Viviane

Secrétariat Hôtel d’application, Formation professionnelle continue

Tél : 80 87 91 406

Fax: 80 25 08

viviane.schmit@ehtl.lu